หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่านค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“โคกม่วงเป็นตำบลที่สภาพแวดล้อมสวยงาม น่าอยู่
เกษตรกรรมดี ทั่วพื้นที่สะดวกปลอดภัย
ไม่มีมลพิษ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง”
 
พันธกิจ
 
    จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและทั่วถึง
    เสริมสร้างสุขภาพของคนทุกวัยให้แข็งแรง
    ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการอ่าน การออมและมีเป้าหมายชีวิต
    ส่งเสริมและพัฒนากองทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่ดีทั่วถึงและเป็นธรรม
    ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนให้ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็ก คนด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกันยามคับขัน
    เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านให้ตำบลเข้มแข็ง
    ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองธรรมชาติให้เพียงพอต่อการเกษตร
    พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
    ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลบ้าน ทางสาธารณะและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
    ส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดี ประเพณีอันงดงามของชุมชน หมู่บ้านให้สืบต่อไป
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
    การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหรือซ่อมแซมระบบประปา
    การขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
    การขยายเขต/ซ่อมแซมเสียงตามสาย
    การพัฒนาปรับปรุงบำรุงร่องน้ำ คูคลอง แหล่งน้ำ ดาดคอนกรีต ท่อระบายน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
    การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
    การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
    การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง
    การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน/ความ เสมอภาค/สิทธิเสรีภาพ
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
    การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
    การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ
    การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ
    การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐ
    การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การกำจัดและจัดการขยะ
    การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
7
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข
    การส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่
8
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    การส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษา อัตตลักษณ์ของท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 โทรศัพท์ : 035-317-216 โทรสาร : 035-312-296
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 226,992 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10